شهادت ریاست محترم جمهور آیت الله سید ابراهیم رئیسی و جمعی از همراهان

شهادت ریاست محترم جمهور آیت الله سید ابراهیم رئیسی و جمعی از همراهان

31 اردیبهشت 1403

آغاز پذیرش چکیده مقالات

به نقل از دبیر کمیته علمی هفتمین کنفرانس شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران: 

پذیرش مقالات برای هفتمین کنفرانس شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران آغاز شد.

08 اردیبهشت 1403