آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1403-04-09
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1403-05-20
تاریخ شروع کنفرانس
1403-06-10
تاریخ پایان کنفرانس
1403-06-11


ایران، سمنان، کیلومتر ۵ جاده سمنان - دامغان، پردیس شماره ۱ دانشگاه سمنان، دانشکده شیمی

دانشگاه سمنان 

حمایت کنندگان