۱. تصفیه آب و پساب های صنعتی

۲. نفت، گاز و پتروشیمی

۳. الکتروشیمی کاربردی و کنترل خوردگی فلزات

۴. کاربرد نانو فناوری در صنایع شیمیایی

۵. شیمی صنایع معدنی

۶. شیمی و صنایع دارویی

۷. شیمی سبز و حفاظت از محیط زیست

۸. باتری ها و پیل های سوختی

۹. مدل سازی و بهینه سازی فرآیندهای شیمیایی

۱۰. حسگرهای شیمیایی

۱۱. کاتالیزورها و فوتوکاتالیزورها

۱۲. جداسازی و فرآیندهای غشایی

۱۳. پلیمر و صنایع پلیمری

۱۴. ایمنی در آزمایشگاه و صنایع شیمیایی

۱۵. فیتوشیمی (شیمی ترکیبات طبیعی و معطر)

۱۶. هوش مصنوعی در شیمی کاربردی