کمیته برگزاری

دکتر مصطفی فضلی

دکتر مصطفی فضلی

دبیر اجرایی
mfazlisemnan.ac.ir
استاد تمام گرایش شیمی فیزیک دانشگاه سمنان
دکتر فریده نبی زاده

دکتر فریده نبی زاده

دبیر کمیته علمی
nabizadehsemnan.ac.ir
دانشیار گرایش شیمی کاربردی دانشگاه سمنان

کمیته علمی

دکتر عبدالرضا میرمحسنی

دکتر عبدالرضا میرمحسنی

عضو کمیته علمی
استاد تمام گرایش شیمی کاربردی دانشگاه تبریز
دکتر علی اولاد

دکتر علی اولاد

عضو کمیته علمی
استاد تمام گرایش شیمی کابردی دانشگاه تبریز
دکتر علی رضا ختائی

دکتر علی رضا ختائی

عضو کمیته علمی
استاد تمام گرایش شیمی کاربردی دانشگاه تبریز
دکتر محمود زارعی

دکتر محمود زارعی

عضو کمیته علمی
استاد تمام گرایش شیمی کاربردی داشگاه تبریز
دکتر محمد صادق امینی فضل

دکتر محمد صادق امینی فضل

عضو کمیته علمی
استادیار گرایش شیمی کاربردی دانشگاه تبریز
دکتر سمیرا عارفی اسکوئی

دکتر سمیرا عارفی اسکوئی

عضو کمیته علمی
استادیار گرایش شیمی کاربردی دانشگاه تبریز
دکتر محمد حسین رسولی فرد

دکتر محمد حسین رسولی فرد

عضو کمیته علمی
استاد تمام گرایش شیمی کاربردی دانشگاه زنجان
دکتر رحمت الله پورعطا

دکتر رحمت الله پورعطا

عضو کمیته علمی
استادیار گرایش شیمی کاربردی دانشگاه زنجان
دکتر میرسعید سید دراجی

دکتر میرسعید سید دراجی

عضو کمیته علمی
دانشیار گرایش شیمی کاربردی دانشگاه زنجان
دکتر پروانه نخستین پناهی

دکتر پروانه نخستین پناهی

عضو کمیته علمی
استادیار گرایش شیمی کاربردی دانشگاه زنجان
دکتر جواد صاین

دکتر جواد صاین

عضو کمیته علمی
استاد تمام گرایش شیمی کاربردی دانشگاه بوعلی سینا همدان
دکتر جلال بصیری پارسا

دکتر جلال بصیری پارسا

عضو کمیته علمی
استاد تمام گرایش شیمی کابردی دانشگاه بوعلی سینا همدان
دکتر سیمین  اسدآبادی

دکتر سیمین اسدآبادی

عضو کمیته علمی
استادیار گرایش شیمی کاربردی دانشگاه بوعلی سینا همدان
دکتر الهه احمدی

دکتر الهه احمدی

عضو کمیته علمی
استادیار گرایش شیمی کاربردی دانشگاه بوعلی سینا همدان
دکتر زاهد احمدی

دکتر زاهد احمدی

عضو کمیته علمی
دانشیار گرایش شیمی کاربردی-آلی دانشگاه امیر کبیر
دکتر زهرا شریعتی نیا

دکتر زهرا شریعتی نیا

عضو کمیته علمی
استاد تمام گرایش شیمی کاربردی-آلی دانشگاه امیرکبیر
دکتر مجید عبدوس

دکتر مجید عبدوس

عضو کمیته علمی
استاد تمام گرایش شیمی کاربردی-آلی دانشگاه امیرکبیر
دکتر سید علی حسینی

دکتر سید علی حسینی

عضو کمیته علمی
دانشیار گرایش شیمی کاربردی دانشگاه ارومیه
دکتر حبیب مهری زاده

دکتر حبیب مهری زاده

عضو کمیته علمی
استادیار گرایش شیمی کاربردی دانشگاه ارومیه
دکتر علیرضا امانی قدیم

دکتر علیرضا امانی قدیم

عضو کمیته علمی
دانشیار گرایش شیمی کاربردی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دکتر فهیمه فرشی ازهر

دکتر فهیمه فرشی ازهر

عضو کمیته علمی
استادیار گرایش شیمی کاربردی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دکتر مهدیه صفرپور

دکتر مهدیه صفرپور

عضو کمیته علمی
استادیار گرایش شیمی کابردی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دکتر سیروس زین الدینی

دکتر سیروس زین الدینی

عضو کمیته علمی
دانشیار گرایش شیمی کاربردی دانشگاه رازی کرمانشاه
دکتر علی اکبر زینتی زاده

دکتر علی اکبر زینتی زاده

عضو کمیته علمی
استاد تمام گرایش شیمی کاربردی دانشگاه رازی کرمانشاه
دکتر احمد توسلی

دکتر احمد توسلی

عضو کمیته علمی
استاد تمام گرایش شیمی کاربردی دانشگاه تهران
دکتر علیرضا شاکری

دکتر علیرضا شاکری

عضو کمیته علمی
استاد تمام گرایش شیمی کاربردی دانشگاه تهران
دکتر علی طاهری نجف آبادی

دکتر علی طاهری نجف آبادی

عضو کمیته علمی
استادیار گرایش شیمی کاربردی دانشگاه تهران
دکتر نقی سعادتجو

دکتر نقی سعادتجو

عضو کمیته علمی
استاد تمام گرایش شیمی کاربردی دانشگاه سمنان
دکتر علیرضا اصغری

دکتر علیرضا اصغری

عضو کمیته علمی
استاد تمام گرایش شیمی تجزیه دانشگاه سمنان
دکتر مریم رجبی

دکتر مریم رجبی

عضو کمیته علمی
استاد تمام گرایش شیمی تجزیه دانشگاه سمنان
دکتر سیده مریم سجادی

دکتر سیده مریم سجادی

عضو کمیته علمی
دانشیار گرایش شیمی تجزیه دانشگاه سمنان
دکتر احمد باقری

دکتر احمد باقری

عضو کمیته علمی
دانشیار گرایش شیمی فیزیک دانشگاه سمنان
دکتر علی عرب

دکتر علی عرب

عضو کمیته علمی
دانشیار گرایش شیمی فیزیک دانشگاه سمنان
دکتر علی عموزاده

دکتر علی عموزاده

عضو کمیته علمی
استاد تمام گرایش شیمی آلی دانشگاه سمنان
دکتر فیروزه نعمتی

دکتر فیروزه نعمتی

عضو کمیته علمی
استاد تمام گرایش شیمی آلی دانشگاه سمنان
دکتر اسکندر کلوری

دکتر اسکندر کلوری

عضو کمیته علمی
دانشیار گرایش شیمی آلی دانشگاه سمنان
دکتر نادیا کوکبی

دکتر نادیا کوکبی

عضو کمیته علمی
دانشیار گرایش شیمی آلی دانشگاه سمنان
دکتر مهدی بهزاد

دکتر مهدی بهزاد

عضو کمیته علمی
استاد تمام گرایش شیمی معدنی دانشگاه سمنان
دکتر مهدی صالحی

دکتر مهدی صالحی

عضو کمیته علمی
استاد تمام گرایش شیمی معدنی دانشگاه سمنان
دکتر عاتکه سادات ترحمی

دکتر عاتکه سادات ترحمی

عضو کمیته علمی
دانشیار گرایش شیمی معدنی دانشگاه سمنان
دکتر علیرضا سلیمانی

دکتر علیرضا سلیمانی

عضو کمیته علمی
دانشیار گرایش شیمی کاربردی دانشگاه ملایر
دکتر وحید وطن پور

دکتر وحید وطن پور

عضو کمیته علمی
دانشیار گرایش شیمی کاربردی دانشگاه خوارزمی
دکتر محسن شیدایی

دکتر محسن شیدایی

عضو کمیته علمی
دانشیار گرایش شیمی کاربردی دانشگاه خوارزمی
دکتر سمیه نوروزبهانی

دکتر سمیه نوروزبهانی

عضو کمیته علمی
استادیار گرایش شیمی کاربردی دانشگاه خوارزمی
دکتر امیر عزیزی

دکتر امیر عزیزی

عضو کمیته علمی
استادیار گرایش شیمی کاربردی دانشگاه اراک
دکتر علیر ضا خدابخشی

دکتر علیر ضا خدابخشی

عضو کمیته علمی
استادیار گرایش شیمی کاربردی دانشگاه اراک
دکتر فرهاد حیدری

دکتر فرهاد حیدری

عضو کمیته علمی
استادیار گرایش شیمی کاربردی دانشگاه اراک
دکتر یعقوب منصورپناه

دکتر یعقوب منصورپناه

عضو کمیته علمی
استاد تمام گرایش شیمی کاربردی دانشگاه لرستان
دکتر سید مهدی موسوی

دکتر سید مهدی موسوی

عضو کمیته علمی
استادیار گرایش شیمی کاربردی دنشگاه کاشان
دکتر محمد براتی

دکتر محمد براتی

عضو کمیته علمی
استادیار گرایش شیمی کاربردی دانشگاه کاشان
دکتر مجتبی میرزائی

دکتر مجتبی میرزائی

عضو کمیته علمی
استادیار گرایش شیمی آلی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی
دکتر شهرام قاسمی میر

دکتر شهرام قاسمی میر

عضو کمیته علمی
دانشیار گرایش شیمی کاربردی دانشگاه مازندران
دکتر سیده ساجده جعفریان امیری

دکتر سیده ساجده جعفریان امیری

عضو کمیته علمی
استادیار گرایش شیمی کاربردی دانشگاه مازندران
دکتر سید رضا حسینی زوارمحله

دکتر سید رضا حسینی زوارمحله

عضو کمیته علمی
دانشیار گرایش شیمی کاربردی دانشگاه مازندران
دکترحمید عمادی

دکترحمید عمادی

عضو کمیته علمی
استادیار گرایش شیمی کاربردی دانشگاه مازندران
دکتر سید رضا نبوی

دکتر سید رضا نبوی

عضو کمیته علمی
دانشیار گرایش شیمی کاربردی دانشگاه مازندران
دکتر سیده سمیه تقوی

دکتر سیده سمیه تقوی

عضو کمیته علمی
استادیار گرایش شیمی کاربردی دانشگاه مازندران
دکتر هادی باصری

دکتر هادی باصری

عضو کمیته علمی
دانشیار گرایش شیمی کاربردی دانشگاه دامغان
دکتر جعفر محمودی

دکتر جعفر محمودی

عضو کمیته علمی
استادیار گرایش شیمی کاربردی دانشگاه دامغان
دکتر محمدعلی ناصری

دکتر محمدعلی ناصری

عضو کمیته علمی
استاد تمام گرایش شیمی آلی دانشگاه بیرجند
دکتر مجید کلاته بجدی

دکتر مجید کلاته بجدی

عضو کمیته علمی
استادیار گرایش شیمی تجزیه دنشگاه بیرجند